ENG
FB

Zmiany w regulaminie XVI KONKURSU SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI

Z powodów niezależnych od organizatorów powtórzenie Koncertu Laureatów w Operze Krakowskiej nie odbędzie się. W związku z tym Organizator XVI Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari wprowadza następujące zmiany do Regulaminu:


1. Ulega zmianie data XVI Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari który odbędzie się w przedziale czasowym 9-16 maja 2015 r.


2. Punkt I Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

 „I. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, zwane w dalszej części regulaminu MCK SOKÓŁ.

Składa się on z 3 etapów, które są otwarte dla publiczności, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Otwarcie konkursu i losowanie kolejności występowania 9.05.2015 godz. 19.30

I etap 10-11.05.2015 
II etap 12-13.05.2015 
Próba z orkiestrą dla finalistów 14.05.2015
III etap 15.05.2015

Rozdanie nagród i koncert laureatów 16.05.2015„


3. Punkt VI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

VI. LAUREACI - KONCERT LAUREATÓW

1. Wszyscy laureaci nagród głównych oraz wyróżnień obowiązani są wziąć udział nieodpłatnie w koncercie laureatów – w Nowym Sączu w dniu 16 maja 2015 r. Absencja na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody pieniężnej.

2. Program koncertu laureatów ustali jury Konkursu w porozumieniu z wykonawcami, którzy są zobowiązani zastosować się do tych ustaleń.


4. Punkt VIII Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

VIII. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i koncertu laureatów, w celu wykorzystania ich przez MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c. wprowadzenia do obrotu,
d. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
e. publicznego odtwarzania,
f. wyświetlania,
g. najmu i dzierżawy,
h. nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

2. Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia:
a. na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach Konkursu i koncercie laureatów;
b. na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MCK SOKÓŁ na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu (w tym na umieszczanie ich na stronie internetowej MCK SOKÓŁ).


Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.